تبلیغات
احکام نماز - احکام اذان واقامه

احکام نماز

مساله-اذان واقامه باید بعد از داخل شدن وقت نماز گفته شود واگر قبل از وقت بگویید باطل است.

مساله- اقامه باید بعد از اذان گفته شود واگر آن را قبل از اذان بگویید صحیح نیست.

مساله- بین جمله های اذان و اقامه نباید زیاد فاصله باشد وگرنه باید دوباره آن را از سر بگیرید.

مساله- اگر برای نماز جماعتی اذان و اقامه گفته باشندکسی که با آن جماعت نماز می خواند، نباید برای خود اذان و اقامه بگوید.

مساله- اگر انسان برای خواندن نماز جماعت به مسجد برودو ببیند که نماز تمام شده و برای نماز جماعت اقامه و اذان گفته شده باشد، تا وقتی صفها بهم نخورده و جمعیت متفرق نشده باشد، بنابر احتیاط واجب نباید برای نماز خود اذان و اقامه بگوید.

مساله- نماز مستحبی اذان و اقامه ندارد، همچنین نماز های واجب دیگر غیر از نماز یومیه.


نوشته شده در جمعه 25 آذر 1390 ساعت 07:22 ب.ظ توسط فاطمه گل آبادی نظرات |

اخرین مطالب
اعمال نماز
احکام اذان واقامه
احکام مکان نماز گزار
مکان نماز گزار
پوشاندن بدن در نماز
قبله
احکام وقت نماز
وقت نماز های روزانه
اقسام نماز